Mới cập nhật
Thứ hai, 11/12/2017 | 9:20 Chia sẻ trên Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (tiếp theo và hết) trên zozoha Chia sẻ trên Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (tiếp theo và hết) trên zozoha Chia sẻ trên Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (tiếp theo và hết) trên zozoha

Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (tiếp theo và hết)

(Thế Giới Gia Cầm) - Nội dung này được quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật do Bộ NN&PTNT ban hành ngày 2/6/2016.

Ðiều 9. Yêu cầu về tình trạng dịch bệnh động vật trên cạn tại cơ sở

 1. Ðối với cơ sở lần đầu đăng ký cấp Giấy chứng nhận: Không có ca bệnh của bệnh đăng ký chứng nhận an toàn trong ít nhất 12 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký.
 2. Ðối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực theo quy định tại các điểm a và điểm d khoản 1 Ðiều 47 của Thông tư này hoặc cơ sở đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận: Không có ca bệnh lâm sàng của bệnh được chứng nhận an toàn tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký lại.
 3. Ðối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Ðiều 47 của Thông tư này: Không có ca bệnh của bệnh được chứng nhận an toàn trong ít nhất 3 tháng kể từ khi con vật mắc bệnh cuối cùng được xử lý hoặc khỏi bệnh.

Yêu cầu đối với vùng an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

Cơ sở chăn nuôi an toàn

Ðiều 10. Yêu cầu cần đáp ứng để vùng chăn nuôi động vật trên cạn được chứng nhận an toàn dịch bệnh

 1. Thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh động vật quy định tại Ðiều 11 của Thông tư này.
 2. Thực hiện giám sát dịch bệnh động vật theo quy định tại Ðiều 12 của Thông tư này.
 3. Không xảy ra dịch bệnh động vật theo quy định tại Ðiều 13 của Thông tư này.
 4. Hoạt động thú y trong vùng được thực hiện theo quy định tại các Ðiều 14, 15, 19, 20, 25 và 30 của Luật thú y và các quy định tại Thông tư này; Các xã bao quanh tiếp giáp với vùng an toàn dịch bệnh phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định của pháp luật về thú y.

Ðiều 11. Yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trong vùng

 1. Các cơ sở chăn nuôi trong vùng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định tại Ðiều 7 của Thông tư này.
 2. Trường hợp xây dựng vùng an toàn dịch bệnh có sử dụng vaccine, phải xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng vaccine phòng bệnh động vật đối với bệnh đăng ký an toàn theo quy định tại khoản 5 Ðiều 15 của Luật thú y. Chi cục Thú y xây vaccine trên địa bàn.
 3. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình giám sát dịch bệnh động vật đối với bệnh đăng ký an toàn theo quy định của Ðiều 12 của Thông tư này.

Ðiều 12. Yêu cầu về giám sát dịch bệnh động vật trên cạn trong vùng

 1. Các cơ sở chăn nuôi trong vùng thực hiện giám sát theo quy định tại Ðiều 8 của Thông tư này.
 2. Chi cục Thú y xây dựng chương trình giám sát dịch bệnh động vật đối với bệnh đăng ký an toàn trên địa bàn, gửi và chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của Cục Thú y, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình giám sát dịch bệnh động vật.
 3. Nội dung của chương trình giám sát dịch bệnh động vật bao gồm:
 4. a) Hình thức giám sát: Giám sát lâm sàng, giám sát sau tiêm phòng hoặc giám sát phát hiện sự có mặt của tác nhân gây bệnh truyền nhiễm đăng ký an toàn;
 5. b) Phương pháp chọn mẫu, loại mẫu, số lượng mẫu, tần suất lấy mẫu, xét nghiệm mẫu;
 6. c) Thu thập, quản lý, phân tích thông tin, dữ liệu;
 7. d) Các biện pháp xử lý kết quả giám sát.
 8. Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của Chi cục Thú y, Cục Thú y gửi văn bản cho ý kiến về chuyên môn đối với chương trình giám sát dịch bệnh động vật của địa phương.

Ðiều 13. Yêu cầu về tình trạng dịch bệnh trên cạn trong vùng

 1. Ðối với vùng lần đầu đăng ký cấp Giấy chứng nhận: Không có ca bệnh của bệnh đăng ký công nhận an toàn trong ít nhất 12 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký.
 2. Ðối với vùng có Giấy chứng nhận hết hiệu lực theo quy định tại các điểm a và điểm d khoản 1 Ðiều 47 của Thông tư này hoặc vùng đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận: Không có ca bệnh lâm sàng của bệnh được chứng nhận an toàn trong vùng tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký lại.
 3. Ðối với vùng có Giấy chứng nhận hết hiệu lực theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Ðiều 47 của Thông tư này: Không có ca bệnh của bệnh được chứng nhận an toàn trong ít nhất 3 tháng kể từ khi con vật mắc bệnh cuối cùng được tiêu hủy hoặc khỏi bệnh.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 19/7/2016.

Hải Linh


Vemedim (300x120) Dưới tiêu đề bài viết
Kết nối với chúng tôi